1. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Một khoản chi phí được coi là chi phí hợp lý và được trừ khi tính thuế TNDN khi thỏa mãn 2 điều kiện sau:

2

  1. Các khoản chi phí không được trừ

Các khoản chi phí không được trừ như sau:

Các khoản chi không được trừ :

  • Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 10% tổng số chi được trừ; đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượt quá 15% trong ba năm đầu, kể từ khi được thành lập.
  • Khoản chi bằng ngoại tệ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh chi phí bằng ngoại tệ.
Bài viết liên quan
error: Content is protected !!

Hotline (24/7) 0904 348 136